Conform Legii nr. 19/14.03.2020 modificata prin OUG 30/2020, in situatia suspendarii cursurilor sau inchiderii temporare a unitatilor de invatamant unde copiii sunt inscrisi, se acorda zile libere unuia dintre parinti pentru supravegherea copiilor, in situatia suspendarii cursurilor sau inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situatii extreme decretate astfel de catre autoritatile competente cu atributii in domeniu. Zilele libere platite, conform art. 1 alin. 4 din Legea nr. 19/2020, se acorda pe toata perioada in care autoritatile competente decid inchiderea respectivelor unitati de invatamant.

Cine poate beneficia de aceste zile libere platite?

Prevederile acestui act normativ se aplica parintilor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a)au copii cu varsta de pana la 12 ani, inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant sau au copii cu dizabilitati cu varsta de pana la 18 ani, inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant;

b)locul de munca ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

Prin parinte, in sensul acestei legi, se intelege:

– parintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

– adoptatorul;

– persoana care are copilul/copiii in incredintare in vederea adoptiei;

– persoana care are in plasament copilul sau in tutela;

– persoana desemnata conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

– parintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap inscrisa intr-o unitate de invatamant.

Beneficiaza de prevederile acestei legi si parintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav nescolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizatiei in conditiile Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, doar in conditiile in care activitatea serviciului de zi este suspendata ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situatii extreme decretate astfel de catre autoritatile competente cu atributii in domeniu.

Prevederile acestei legi se aplica si pentru parintele sau reprezentantul legal care are in ingrijire, supraveghere si intretinere persoana adulta incadrata in grad de handicap grav sau in grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizatiei in conditiile Legii nr. 448/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, doar daca beneficiaza de servicii de zi, a caror activitate a fost suspendata ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situatii extreme decretate astfel de catre autoritatile competente cu atributii in domeniu.

Acordarea zilelor libere pentru angajatii din unitatile sistemului energetic national, din unitatile operative de la sectoarele nucleare, din unitatile cu foc continuu, din unitatile de asistenta sociala, de telecomunicatii, ale radioului si televiziunii publice, din transporturile pe caile ferate, din unitatile care asigura transportul in comun si salubritatea localitatilor, precum si aprovizionarea populatiei cu gaze, energie electrica, caldura si apa, comert alimentar, productie si distributie medicamente si echipamente sanitare, distributie carburanti, personalul din cadrul unitatilor farmaceutice se realizeaza doar cu acordul angajatorului. Angajatorii din aceste domenii acorda zilele libere in conditiile Legii nr. 19/2020, doar dupa epuizarea optiunilor prevazute de reglementarile legale in vigoare pentru desfasurarea activitatii si cu obligatia asigurarii continuitatii activitatii, respectiv prin programe individualizate de lucru, munca in schimburi, munca la domiciliu si telemunca.

Cine nu poate beneficia de aceste zile libere?

Prevederile acestei legi nu se aplica in cazul parintele se afla in una sau mai multe din urmatoarele situatii:

a)este in concediul prevazut la art. 2 alin. (1) sau art. 11 alin. (2) ori art. 31 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

b)este asistentul personal al unuia dintre copiii aflati in intretinere;

c)se afla in concediu de odihna/concediu fara plata.

Legea 19/2020 nu se aplica in cazul persoanelor ale caror raporturi de munca sunt suspendate pentru intreruperea temporara a activitatii angajatorului sau in cazul sotului/sotiei acestora, in conditiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Totodata, Legea nr. 19/2020 nu se aplica nici in cazul in care celalalt parinte nu realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Care este natura juridica a acestor zile libere? Pot fi aceste zile libere scazute din numarul zilelor de concediu de odihna?

Concediul de odihna, prevazut de art. 144 si urmatoarele din Codului muncii, are ca scop refacerea capacitatii fizice si psihice de munca a salariatului, ca urmare a muncii depuse

Zilele libere platite recunoscute de Legea nr. 19/2020, sunt consecinta inchiderii institutiilor de invatamant, in contextul raspandirii COVID-19 la nivelul a peste 150 de tari si a identificarii de pacienti bolnavi de coronaviroza. Astfel, in contextul luarii masurilor pentru prevenirea raspandirii coronavirusului, s-a decis inchiderea unitatilor de invatamant in Romania, in mod intempestiv, pe o perioada mai indelungata, ceea ce a fost de natura a crea parintilor acestor copii dificultati privind supravegherea acestora.

Totodata, pentru ca legislatia romana pune in prim plan interesul superior al minorilor, acordarea zilelor libere platite parintilor, in vederea supravegherii copiilor, este o masura de protectie a acestora.

Pe cale de consecinta, se poate observa ca scopul prevazut de lege pentru acordarea zilelor libere platite potrivit Legii nr. 19/2020 este diferit de cel al art. 144 si urmatoarele Cod civil, astfel ca aceste categorii de drepturi nu se confunda si nu se suprapun.

De aceea, zilele libere platite acordate potrivit Legii nr. 19/2020 au o natura juridica proprie, astfel ca nu pot fi asimilate zilelor de concediu de odihna, definite de art. 144 si urmatoarele Codul muncii.

Prin urmare, angajatorul nu poate diminua zilele de concediu pentru refacerea capacitatii de munca, daca salariatul sau beneficiaza de zile libere in temeiul Legii nr. 19/2020.

Care este cuantumul indemnizatiei acordate pentru zilele libere acordate potrivit Legii nr. 19/2020?

Indemnizatia acordata pentru zile libere este in cuantum de 75% din salariul de baza corespunzator unei zile lucratoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat. Indemnizatia prevazuta la alin. (1) este supusa impozitarii si platii contributiilor de asigurari sociale in conditiile prevazute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Indemnizatia pentru fiecare zi libera se plateste din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri si cheltuieli al angajatorului 

Cum procedeaza angajatul pentru recunoasterea dreptului la aceste zile libere si pentru acordarea indemnizatiei?

Parintele care supravegheaza copilul si are calitatea de angajat depune cererea de acordare a zilelor libere la angajator. Cererea trebuie sa fie insotita de o copie a certificatului/certificatelor de nastere al/ale copilului/copiilor precum si o declaratie pe propria raspundere a celuilalt parinte, din care sa rezulte ca acesta nu a solicitat la locul sau de munca zile libere ce i s-ar cuveni potrivit Legii nr. 19/2020 si nici nu se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 1 alin. (33) din Legea 19/2020.

 Obligatia depunerii declaratiei pe proprie raspundere nu se aplica persoanei singure din familia monoparentala, asa cum este definita in conditiile art. 3 din Legea nr. 277/2010.

Ce trebuie sa aiba in vedere angajatorul referitor indemnizatia pentru zile libere platite, recunoscuta de Legea nr. 19/2020?Angajatorii pot cere numai decontarea sumelor reprezentand indemnizatia neta, incasata efectiv de parinte, iar impozitele si contributiile de asigurari sociale aferente indemnizatiei se suporta din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri si cheltuieli al angajatorului, in conditiile prevazute de Legea nr. 227/2015.